Κατερίνα Αντωνοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Επίκουρη Καθηγήτρια στο τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο «Επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία». Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού με ειδίκευση στην Παιδαγωγική Ψυχολογία (University of Manchester, UK) και διδακτορικού (University of Sheffield, UK). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της επικοινωνίας (γνωστικές, ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες) σε τυπικά και µη τυπικά αναπτυσσόµενους µαθητικούς πληθυσµούς. Έχει αξιόλογες δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και είναι µέλος σε διά φορους οργανισµούς του αντικειµένου της.