Ελένη Λιβανίου
Δρ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας
Εκπαιδευτική ψυχολόγος µε σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Μπράιτον και ειδίκευση στις µαθησιακές δυσκολίες, στα δευτερογενή ψυχολογικά προβλήµατα και στα προβλήµατα συµπεριφοράς στο χώρο του κανονικού σχολείου. Κάτοχος Master και Ph.D. στον τοµέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. ∆ίδαξε στα Πανεπιστήµια του Sussex και Nottingham Trent της Αγγλίας. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας ∆υσλεξίας (ΕΕ∆) και ιδρυτικό της µέλος. Συνεργάτης της Ειδικής ∆ιαγνωστικής Θεραπευτικής και Ερευνητικής Μονάδας «Σπ. ∆οξιάδης», υπεύθυνη του τµήµατος Μαθησιακών ∆υσκολιών και του Ιδρύµατος «Σπ. ∆οξιάδης - Έρευνα για το παιδί». Έχει σηµαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο, το οποίο συνοψίζεται στο βιβλίο της «Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήµατα συµπεριφοράς στην κανονική τάξη».