Δημήτρης Λούπης
Δρ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Ιστορικός της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής

Από φέτος - και για πρώτη φορά πανελλήνια - διδά­σκεται στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο «Ιωνία» το μάθημα των Οθωμανικών. Η εκμάθηση των οθωμανικών αποτελεί παράγοντα sine qua non για εμβριθή μελέτη της Ιστορίας που αφορά στους δύο λαούς (Ελλάδας - Τουρ­κίας), μα και την επικράτεια των Βαλκανίων. Ιστορικές πηγές και τεκμήρια βρίσκονται τελείως ανεκμετάλλευτες τόσο στα καθημάς – Γενικά Αρχεία Κράτους (ΓΑΚ), Μο­νές και Βιβλιοθήκες (κραυγαλέο παράδειγμα η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής») – όσο και στην Τουρκία και τα Βαλκάνια.

Σ’ αυτό τον τομέα υπάρχει αστάθμιστο έλλειμμα και κενό, αλλά και «πεδίον δόξης λαμπρόν» για Μετα­πτυχιακά και Διδακτορικές Διατριβές.

Η εκμάθηση των οθωμανικών θα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο δύο (2) μαθημάτων εβδομαδιαία, διαρκείας τριών (3) ωρών έκαστο.

Ο συνολικός χρόνος εκμάθησης υπολογίζεται σε τέσσε­ρα (4) έως πέντε (5) τρίμηνα.