Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Επίκουρη Καθηγήτρια στο τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο «Επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία». Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού με ειδίκευση στην Παιδαγωγική Ψυχολογία (University of Manchester, UK) και διδακτορικού (University of Sheffield, UK). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της επικοινωνίας (γνωστικές, ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες) σε τυπικά και µη τυπικά αναπτυσσόµενους µαθητικούς πληθυσµούς. Έχει αξιόλογες δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και είναι µέλος σε διά φορους οργανισµούς του αντικειµένου της.

Καθηγητής Σχολής Εθνικής Αμύνης

Καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Αµύνης. Κάτοχος µεταπτυχιακού στη Ναυτική Επιστήµη και Στρατηγική από τη Ναυτική Σχολή Πολέµου και ∆ρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι Ταξίαρχος ε.α. του Σώµατος Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων των Ενόπλων ∆υνάµεων. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 50 επιστηµονικά συνέδρια και ηµερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει περισσότερες από 30 επιστηµονικές δημοσιεύσεις και 100 και πλέον άρθρα σε ελληνικά και ξένα ιστορικά περιοδικά. Ιδρυτής της Εταιρείας Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια, µε σκοπό την ανάδειξη του πολυσύνθετου έργου του Κυβερνήτη.

Δρ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας

Εκπαιδευτική ψυχολόγος µε σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Μπράιτον και ειδίκευση στις µαθησιακές δυσκολίες, στα δευτερογενή ψυχολογικά προβλήµατα και στα προβλήµατα συµπεριφοράς στο χώρο του κανονικού σχολείου. Κάτοχος Master και Ph.D. στον τοµέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. ∆ίδαξε στα Πανεπιστήµια του Sussex και Nottingham Trent της Αγγλίας. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας ∆υσλεξίας (ΕΕ∆) και ιδρυτικό της µέλος. Συνεργάτης της Ειδικής ∆ιαγνωστικής Θεραπευτικής και Ερευνητικής Μονάδας «Σπ. ∆οξιάδης», υπεύθυνη του τµήµατος Μαθησιακών ∆υσκολιών και του Ιδρύµατος «Σπ. ∆οξιάδης - Έρευνα για το παιδί». Έχει σηµαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο, το οποίο συνοψίζεται στο βιβλίο της «Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήµατα συµπεριφοράς στην κανονική τάξη».

Δρ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Ιστορικός της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής

Σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Οθωμανική Ιστορία από το Πανεπιστήμιο Bilkent στην Άγκυρα, καθώς και στην Ιστορία της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής από το Πανεπιστήμιο Harvard, όπου ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή. Έχει εργαστεί στο ‘Aga Khan Program for Islamic Architecture’, The Fogg Art Museum-Harvard University. Έχει διδάξει ως Teaching Fellow μαθήματα οθωμανικής ιστορίας, τουρκικής γλώσσας και ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστημίου Harvard. Έχει διδάξει τουρκικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του οποίου είναι ιστημονικός συνεργάτης. Έχει εκδόσει άρθρα και βιβλία σχετικά με την οθωμανική γεωγραφία και χαρτογραφία.

Oμότιμος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Οµότιµος Καθηγητής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας του τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Σπούδασε Παιδαγωγική στην Παιδαγωγική Ακαδηµία Κύπρου και Φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του οποίου είναι ∆ρ Φιλοσοφίας. ∆ιδάσκει Φιλοσοφία στο µεταπτυχιακό πρόγραµ α Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην Αρχαία Φιλοσοφία και, ειδικότερα, στην πλατωνική και νεοπλατωνική διανόηση. Είναι συγγραφέας πολλών φιλοσοφικών βιβλίων και άρθρων, που έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής µε ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία. Μέλος της Επιτροπής Προγραµ άτων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της Επιστηµονικής Επιτροπής του Κέντρου Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκµηρίωσης του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, της Εθνικής Χαρτοθήκης, του «Commission of History of International Relations», καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Κλειώ. Συµ ετέχει, επίσης, στο ευρωπαϊκό θεµατικό δίκτυο Ιστορίας Clioh/Cliohnet. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο µε πολλές δηµοσιεύσεις και έξι µονογραφίες.

Δρ Κλινικής Ψυχολογίας

Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Α.Π.Θ. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και στο Πανεπιστήμιο του Tubingen ιστορία, εμπειρική και σύγχρονη λαογραφία. Εκλέχτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ, λέκτορας της ιστορίας του ελληνισμού της Ανατολής – 15ο αιώνα και εντεύθεν (1989), αναπλ/τής καθηγητής της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Παιδαγωγικό Φλώρινας (1993) και καθηγητής στο Α.Π.Θ.(1997.) Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Α΄ Παγκοσμίου Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού, του ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ., της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας και της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος «Ιάσων», για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχει πλούσιο συγγραφικό, ερευνητικό έργο.

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Α.Π.Θ. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και στο Πανεπιστήμιο του Tubingen ιστορία, εμπειρική και σύγχρονη λαογραφία. Εκλέχτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ, λέκτορας της ιστορίας του ελληνισμού της Ανατολής – 15ο αιώνα και εντεύθεν (1989), αναπλ/τής καθηγητής της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Παιδαγωγικό Φλώρινας (1993) και καθηγητής στο Α.Π.Θ.(1997.) Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Α΄ Παγκοσμίου Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού, του ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ., της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας και της Επιστημονικής Επιτροπής του προγράμματος «Ιάσων», για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχει πλούσιο συγγραφικό, ερευνητικό έργο.